Thời tiết hôm nay

LIEN KET WEBSITE

Các Trường trực thuộc

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Giang Minh Cảnh)
  • (Nguyễn Văn Phẩm)

Ảnh ngẫu nhiên

135667933267151_574_5741.jpg Blank_1.gif Blank.gif IMG_2409.jpg IMG_2703.jpg IMG_2145.jpg IMG_1477.jpg IMG_2650.jpg IMG_2623.jpg IMG_2659.jpg IMG_2653.jpg IMG_2631.jpg IMG_2655.jpg IMG_2628.jpg Em_se_lon_len_duoi_mai_truong.mp3 IMG_2547.jpg IMG_2546.jpg IMG_2534.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản mới > Phòng GD&ĐT >

Kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2010

 

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số        /KH-GD&ĐT

           

                  Thuận Châu, ngày 20 tháng 06 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý hè năm 2010

 

Căn cứ Kế hoạch số 336/KH - SGD&ĐT-ĐTBD ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2010-2011;

Thực hiện Hướng dấn số 339/SGD&ĐT-ĐTBD ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc bồi dưỡng hè và bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm học 2010-2011;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của huyện Thuận Châu, Phòng Giáo dục –Đào tạo xây dựng Kế hoạch và triển khai bồi dưỡng hè 2010 cho giáo viên và cán bộ quản lý như sau:

A. NHỮNG VẤN ĐỀ

I. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG

Giúp cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nắm vũng:

1. Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành; cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; trong nước và thế giới nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị, đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới của đát nước.

2. Nắm vững và áp dụng được các nội dung chất lượng theo chuẩn của từng cấp học, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy học tích cực theo chương trình, sách giáo khoa mới.

3. Nâng cao chất lượng giảng dạy, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy, học trong nhà trường.

4. Tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu học hỏi trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý, giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.

II. YÊU CẦU BỒI DƯỠNG

1. Tăng cường kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý và phương pháp sư phạm, nghiệp vụ quản lý; nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn theo hướng cập nhật hoá, hiện đại hoá cho toàn bộ đội ngũ để chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011 và những năm tiếp theo.

2. Đối với công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQLGD và giáo viên: sau khi bồi dưỡng tập trung, CBQL và giáo viên cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi sâu chương trình, phương pháp, thực hành soạn, giảng, rút kinh nghiệm các bài giảng điển hình, bài khó. Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức dạy, học trong nhà trường; đảm bảo khi bước vào năm học mới toàn thể giáo viên đều nắm vững yêu cầu đổi mới PPDH ở các bộ môn của các cấp học.

3. Công tác BDTX: Trên cơ sở tài liệu và hướng dẫn của Bộ của Sở, Phòng  các trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng tập trung, kết hợp với sinh hoạt tổ chuyên môn, hướng dẫn giáo viên tự bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng về đổi mới PPDH và đổi mới KTĐG. Có đánh giá xếp loại lưu hồ sơ giáo viên.

4. Công tác bồi dưỡng tin học cho CBQL, cán bộ tin học và kế toán trường học; sau khi bồi dưỡng cho cốt cán tại tỉnh, Phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai bồi dưỡng tại huyện theo tài liệu và nội dung đã được triển khai tại các lớp tập huấn do Sở GD-ĐT tổ chức; đảm bảo bước vào năm học mới 100% cán bộ quản lý, cán bộ tin học, kế toán trường học; giáo viên các bậc học biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và công tác chuyên môn.

B. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HÈ

I. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng chính trị

Thực hiện nội dung bồi dưỡng chính trị theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban tuyên giáo huyện uỷ, tập trung chủ yếu vào những vấn đề sau:

Học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Sơn La, Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh và các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh và ngành. Cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Tỉnh, Huyện; tình hình chính trị, thời sự trong nước và thế giới.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 8/9/2006 về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Hai không”; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thày cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học, quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá, quản lý và sử dụng thiết bị dạy học…của các cấp học mầm non và giáo dục phổ thông.

2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên

2.1.Đối với bậc học Mầm non

 *Nội dung bồi dưỡng

-Tiếp tục nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và Bộ GD&ĐT; các văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ của bậc học Mầm non. Triển khai Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi của Chính phủ và của Tỉnh Sơn La.

-Quán triệt các văn bản pháp lý hiện hành về GDMN; triển khai mở rộng thực hiện chương trình GDMN mới; hưỡng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp mẫu giáo trẻ 5 tuổi vùng khó khăn.

-Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các nội dung nâng cao chất lư­ợng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng tránh các tai nạn th­ương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN; tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ. Tiết kiệm năng lượng hiệu quả; Tăng c­ường Tiếng việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số.

-Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Mầm non; Hưỡng dẫn quản lý và sử dụng hồ sơ sổ sách cho các cơ sở giáo dục Mầm non.

*Tài liệu bồi dưỡng

-Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, huyện.

-Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở GD&ĐT.

2.2. Đối với bậc Tiểu học

 *Nội dung bồi dưỡng

-Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/ 5/ 2006;

-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 theo Kế hoạch số 616/KH-BGDĐT ngày 4/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.

-Triển khai học tập Quyết định số 04/2009/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá chất lượng trường tiểu học.

-Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường tiểu học, trong tổ chức dạy, học, kế toán trường học, sử dụng phương tiện kỹ thuật, đồ dùng dạy học.

-Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm trong việc vận dụng triển khai dạy tăng cường Tiếng Việt ở các môn Tiếng Việt, Toán, TN-XH cho học sinh dân tộc ở các khối lớp.

-Sử dụng, khai thác các đồ dùng, thiết bị dạy học-Công tác thư viện trong các trường Tiểu học.

-Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy và quản lý giáo dục về một số vấn đề đổi mới quản lý giáo dục ở Tiểu học vì sự phát triển bền vững; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới quản lý giáo dục tiểu học.

*Tài liệu bồi dưỡng

-Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, huyện; Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở GD&ĐT.

-Tài liệu các tài liệu phục vụ đổi mới phương pháp dạy học và của các Dự án tiểu học.

2.3. Đối với bậc Trung học cơ sở

 *Nội dung bồi dưỡng

-Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 theo Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 02/4/2010 và công văn số 1962 ngày 14/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Dạy học phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh; tiếp tục nội dung bồi dưỡng giáo viên các năm học trước.

-Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện các hoạt động triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đặc biệt chú trọng vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;

-Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học ở trường THCS;

-Mua sắm, tự làm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học dựa theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu;

          -Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

*Tài liệu bồi dưỡng

- Những vấn đề đổi mới giáo dục THCS, SGK, SGV mới bậc THCS.

- Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 mới.

- Các văn bản chỉ đạo, hưỡng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỒI DƯỠNG

1.     Đối tượng bồi dưỡng

Giáo viên, cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo. Trừ CBQL, GV đang theo học nâng cao trình độ tại trường CĐSP Sơn Là và trường ĐH Tây Bắc.

2.     Thời gian bồi dưỡng

Thời gian: Từ ngày 02 tháng 8 đến 15 tháng 8 năm 2010.

Khai mạc : 7giờ 30 phút ngày 02/08/2010, Dự kiến Tại Nhà VH huyện; chiều 1giờ 30 phút biên chế các lớp học.

- Bồi dưỡng chính trị 2 ngày từ ngày 3 đến hết ngày 4/8/2010) tại Nhà văn hóa huyện.

- Bồi dưỡng chuyên môn tập trung 8 ngày, từ ngày 5 đến ngày 12/8/2010.

*Bồi dưỡng công tác thư viện trường học

-Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ thư viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở toàn huyện.

-Thời gian: Dự kiến 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15/8/2010.

-Địa điểm: Nhà văn hóa huyện.

3. Địa điểm bồi dưỡng

-Đối với bậc Mầm non: Tại trường PTTD Nội trú.

-Đối với bậc Tiểu học: Tại trường Tiểu học Thị Trấn.

-Đối với bậc THCS: Tại trường THCS Thị Trấn.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng GD & ĐT thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng hè năm 2010. Chuẩn bị nội dung, bồi dưỡng, cơ sở vật chất báo cáo Thường trực huyện uỷ, UBND huyện.

Ban giám hiệu các trường đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành hết chương trình bồi dưỡng hè.

C. BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học 2010-2011 tiếp tục thực hiện công văn 117/TB-BGDĐT ngày 26/2/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại hội thảo ‘‘Chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông’’ công tác BDTX vẫn tiếp tục duy trì, nâng cao, trên cơ sở khung chương trình và tài liệu BDTX chu kỳ của Bộ GD-ĐT.

Theo tinh thần chỉ đạo tại hội thảo định hướng phát triển Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, phổ thông giai đoạn 2010-2015 tổ chức tại Hà Nội ngày 23/6/2010. Từ năm 2010 công tác bồi dưỡng thường xuyên vẫn tiếp tục triển khai theo định hướng :

Tăng cường phát triển nghề nghiệp, chú trọng phát triển năng lực thực hành cho giáo viên, chú trọng các kỹ năng nền tảng và chuyên biệt trong công tác giáo dục và dạy học để giáo viên thực hiện tốt vai trò  người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh, tạo dựng môi trường thuận lợi cho học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập của bản thân ; tăng cường tập huấn cho giáo viên các biện pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

Năm học 2010-2011, trên cơ sở khung chương trình và tài liệu BDTX chu kỳ III Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức bồi dưỡng tập trung kết hợp bồi dưỡng hè với sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn giáo viên tự học trong thời gian còn lại, chú trọng bồi dưỡng về đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá theo kế hoạch số 138 /SGD&ĐT-ĐTBD ngày 8/3/2006 và công văn số 21/SGD&ĐT-ĐTBD ngày 07/1/2008 về việc báo cáo BDTX chu kì III.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2010 cho cán bộ quản lí và giáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban Giám hiệu các trường học khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch này.

    Nơi nhận:

          - Sở Giáo dục và Đào tạo;

          - UBND huyện;

          - Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thiều

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Giang Minh Cảnh @ 10:14 31/07/2010
Số lượt xem: 3145
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến